skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing of POLST Form Completion by Cause of Death

Zive, Dana M. ; Fromme, Erik K. ; Schmidt, Terri A. ; Cook, Jennifer N. B. ; Tolle, Susan W.

Journal of Pain and Symptom Management, Nov, 2015, Vol.50(5), p.650(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-3924

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing of POLST Form Completion by Cause of Death

Zive, Dana M. ; Fromme, Erik K. ; Schmidt, Terri A. ; Cook, Jennifer N.B. ; Tolle, Susan W.

Journal of Pain and Symptom Management, 2015, Vol.50(5), p.650(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-3924 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing of POLST Form Completion by Cause of Death

Zive, Dana M ; Fromme, Erik K ; Schmidt, Terri A ; Cook, Jennifer N.B ; Tolle, Susan W

Journal of Pain and Symptom Management, November 2015, Vol.50(5), pp.650-658 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0885-3924 ; E-ISSN: 1873-6513 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

4
Timing of POLST Form Completion by Cause of Death
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing of POLST Form Completion by Cause of Death

Zive, Dana M. ; Fromme, Erik K. ; Schmidt, Terri A. ; Cook, Jennifer N.B. ; Tolle, Susan W.

Journal of Pain and Symptom Management, 11/2015, Vol.50(5), pp.650-658 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08853924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing of POLST Form Completion by Cause of Death

Zive, Dana M ; Fromme, Erik K ; Schmidt, Terri A ; Cook, Jennifer N B ; Tolle, Susan W

Journal of pain and symptom management, November 2015, Vol.50(5), pp.650-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6513 ; PMID: 26162508 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...