skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's Web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Dec 2002, Vol.53(14), pp.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10166

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond logs and surveys: in-depth measures of people's Web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Dec, 2002, Vol.53(14), p.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond logs and surveys: In‐depth measures of people's web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, December 2002, Vol.53(14), pp.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.10166

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond logs and surveys: in-depth measures of people's Web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Dec, 2002, Vol.53(14), p.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

5
Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 12/2002, Vol.53(14), pp.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.10166

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Logs and Surveys: In-Depth Measures of People's Web Use Skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(14), p.1239 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 3318-3324

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...