skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and financial bidders in takeover auctions

Gorbenko, Alexander S; Malenko, Andrey

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2014, Vol.69(6), pp. 2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions.(Report)

Gorbenko, Alexander S. ; Malenko, Andrey

Journal of Finance, 2014, Vol.69(6), p.2513(42) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander  s. ; Malenko, Andrey

Journal of Finance, December 2014, Vol.69(6), pp.2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-1082 ; E-ISSN: 1540-6261 ; DOI: 10.1111/jofi.12194

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander S. ; Malenko, Andrey

The Journal of Finance, 1 December 2014, Vol.69(6), pp.2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221082 ; E-ISSN: 15406261

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander S. ; Malenko, Andrey

The Journal of Finance, 1 December 2014, Vol.69(6), pp.2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221082 ; E-ISSN: 15406261

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander S. ; Malenko, Andrey

The Journal of Finance, 1 December 2014, Vol.69(6), pp.2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221082 ; E-ISSN: 15406261

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander ; Malenko, Andrey

The Journal of Finance, Dec 2014, Vol.69(6), p.2513 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

8
Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions: Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions: Strategic and Financial Bidders in Takeover Auctions

Gorbenko, Alexander  s. ; Malenko, Andrey

The Journal of Finance, 12/2014, Vol.69(6), pp.2513-2555 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jofi.12194

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...