skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the origins and expansion of the Indo-European language family.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Bouckaert, Remco ; Lemey, Philippe ; Dunn, Michael ; Greenhill, Simon J. ; Alekseyenko, Alexander V. ; Drummond, Alexei J. ; Gray, Russell D. ; Suchard, Marc A. ; Atkinson, Quentin D.

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.957(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the origins and expansion of the Indo-European language family.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Bouckaert, Remco ; Lemey, Philippe ; Dunn, Michael ; Greenhill, Simon J. ; Alekseyenko, Alexander V. ; Drummond, Alexei J. ; Gray, Russell D. ; Suchard, Marc A. ; Atkinson, Quentin D.

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.957(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family

Bouckaert, R. ; Lemey, P. ; Dunn, M. ; Greenhill, S. J. ; Alekseyenko, A. V. ; Drummond, A. J. ; Gray, R. D. ; Suchard, M. A. ; Atkinson, Q. D.

Science, 08/24/2012, Vol.337(6097), pp.957-960 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219669

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the origins and expansion of the Indo-European language family

Bouckaert, Remco ; Lemey, Philippe ; Dunn, Michael ; Greenhill, Simon J ; Alekseyenko, Alexander V ; Drummond, Alexei J ; Gray, Russell D ; Suchard, Marc A ; Atkinson, Quentin D

Science (New York, N.Y.), 24 August 2012, Vol.337(6097), pp.957-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22923579 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219669

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...