skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom

Ramsey, Phil ; Herzog, Christian

European Journal of Communication, August 2018, Vol.33(4), pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323118775300

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom

Ramsey, Phil ; Herzog, Christian

European Journal of Communication, Aug 2018, pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02673231 ; E-ISSN: 14603705 ; DOI: 10.1177/0267323118775300

Toàn văn không sẵn có

3
The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom

Ramsey, Phil ; Herzog, Christian

European Journal of Communication, 08/2018, Vol.33(4), pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0267323118775300

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...