skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons that Linger: A 40-Year Follow-Along Note About a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures when Aged Six

Webster, C. ; Fruchter, D. ; Dean, J. ; Konstantareas, M. ; Sloman, L.

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016, Vol.46(7), pp.2561-2564 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2773-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons that Linger: A 40-Year Follow-Along Note About a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures when Aged Six

Webster, C D ; Fruchter, D ; Dean, J ; Konstantareas, M M ; Sloman, L

Journal of autism and developmental disorders, July 2016, Vol.46(7), pp.2561-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 27020056 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2773-x

Toàn văn sẵn có

3
Lessons that Linger: A 40-Year Follow-Along Note About a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures when Aged Six
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons that Linger: A 40-Year Follow-Along Note About a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures when Aged Six

Webster, C. D. ; Fruchter, D. ; Dean, J. ; Konstantareas, M. M. ; Sloman, L.

Journal of Autism and Developmental Disorders, 7/2016, Vol.46(7), pp.2561-2564 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-016-2773-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons That Linger: A 40-Year Follow-Along Note about a Boy with Autism Taught to Communicate by Gestures When Aged Six

Webster, C. D ; Fruchter, D ; Dean, J ; Konstantareas, M. M ; Sloman, L

Journal of Autism and Developmental Disorders, July 2016, Vol.46(7), p.2561 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2773-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...