skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?

Siripattanapipong, Suradej ; Leelayoova, Saovanee ; Mungthin, Mathirut ; Thompson, RC Andrew ; Boontanom, Parima ; Saksirisampant, Wilai ; Tan-ariya, Peerapan

BMC Microbiology, 2011, Vol.11(1), p.206 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-11-206 ; PMID: 21933419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?

Saksirisampant Wilai ; Boontanom Parima ; Thompson RC Andrew ; Mungthin Mathirut ; Leelayoova Saovanee ; Siripattanapipong Suradej ; Tan-Ariya Peerapan

BMC Microbiology, 01 September 2011, Vol.11(1), p.206 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2180 ; E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-11-206

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?

Siripattanapipong, Suradej ; Leelayoova, Saovanee ; Mungthin, Mathirut ; Thompson, Rc Andrew ; Boontanom, Parima ; Saksirisampant, Wilai ; Tan-Ariya, Peerapan

BMC Microbiology, 2011, Vol.11, p.206-206 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-11-206 ; PMCID: 3191338 ; PMID: 21933419

Toàn văn sẵn có

4
Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?

Siripattanapipong, Suradej ; Leelayoova, Saovanee ; Mungthin, Mathirut ; Thompson, RC Andrew ; Boontanom, Parima ; Saksirisampant, Wilai ; Tan-Ariya, Peerapan

BMC Microbiology, 2011, Vol.11(1), p.206 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-11-206

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai isolates: evidence of genetic exchange or mixed infections?

Siripattanapipong, Suradej ; Leelayoova, Saovanee ; Mungthin, Mathirut ; Thompson, R C Andrew ; Boontanom, Parima ; Saksirisampant, Wilai ; Tan-Ariya, Peerapan

BMC microbiology, 20 September 2011, Vol.11, pp.206 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2180 ; PMID: 21933419 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2180-11-206

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal diversity of the glutamate dehydrogenase gene in Giardia duodenalis from Thai Isolates: evidence of genetic exchange or Mixed Infections?

Siripattanapipong, Suradej ; Leelayoova, Saovanee ; Mungthin, Mathirut ; Thompson, RC Andrew ; Boontanom, Parima ; Saksirisampant, Wilai ; Tan-Ariya, Peerapan

BMC Microbiology, 2011, p.206 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712180 ; DOI: 10.1186/1471-2180-11-206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...