skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving the American Dream: Facilitators and Barriers to Health and Mental Health for Latino Immigrants

Shobe, Marcia A ; Coffman, Maren J ; Dmochowski, Jacek

Journal of Evidence-Based Social Work, 04 February 2009, Vol.6(1), pp.92-110 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1543-3714 ; E-ISSN: 1543-3722 ; DOI: 10.1080/15433710802633601

Toàn văn không sẵn có

2
Achieving the American Dream: Facilitators and Barriers to Health and Mental Health for Latino Immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving the American Dream: Facilitators and Barriers to Health and Mental Health for Latino Immigrants

Shobe, Marcia A. ; Coffman, Maren J. ; Dmochowski, Jacek

Journal of Evidence-Based Social Work, 02/04/2009, Vol.6(1), pp.92-110 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1543-3714 ; E-ISSN: 1543-3722 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15433710802633601

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving the American dream: facilitators and barriers to health and mental health for Latino immigrants

Shobe, Marcia A ; Coffman, Maren J ; Dmochowski, Jacek

Journal of evidence-based social work, January 2009, Vol.6(1), pp.92-110 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1543-3722 ; PMID: 19199139 Version:1 ; DOI: 10.1080/15433710802633601

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...