skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Control of Onchocerciasis: Ocular Pathology in Onchocerciasis Patients Treated Annually with Ivermectin for 23 Years: A Cohort Study.(Research Article)

Banla, Meba ; Tchalim, Solim ; Karabou, Potochoziou K. ; Gantin, Richard G. ; Agba, Aide I. ; Kere - Banla, Abiba ; Helling - Giese, Gertrud ; Heuschkel, Christoph ; Schulz - Key, Hartwig ; Soboslay, Peter T.

PLoS ONE, June 2, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Control of Onchocerciasis: Ocular Pathology in Onchocerciasis Patients Treated Annually with Ivermectin for 23 Years: A Cohort Study

Banla, Méba ; Tchalim, Solim ; Karabou, Potochoziou K ; Gantin, Richard G ; Agba, Aide I ; Kére-Banla, Abiba ; Helling-Giese, Gertrud ; Heuschkel, Christoph ; Schulz-Key, Hartwig ; Soboslay, Peter T; Bejon, Philip (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098411 ; PMCID: 4041847 ; PMID: 24887413

Toàn văn sẵn có

3
Sustainable Control of Onchocerciasis: Ocular Pathology in Onchocerciasis Patients Treated Annually with Ivermectin for 23 Years: A Cohort Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Control of Onchocerciasis: Ocular Pathology in Onchocerciasis Patients Treated Annually with Ivermectin for 23 Years: A Cohort Study

Banla, Méba ; Tchalim, Solim ; Karabou, Potochoziou K. ; Gantin, Richard G. ; Agba, Aide I. ; Kére-Banla, Abiba ; Helling-Giese, Gertrud ; Heuschkel, Christoph ; Schulz-Key, Hartwig ; Soboslay, Peter T.; Bejon, Philip

PLoS ONE, 6/2/2014, Vol.9(6), p.e98411 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098411

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable control of onchocerciasis: ocular pathology in onchocerciasis patients treated annually with ivermectin for 23 years: a cohort study

Banla, Méba ; Tchalim, Solim ; Karabou, Potochoziou K ; Gantin, Richard G ; Agba, Aide I ; Kére-Banla, Abiba ; Helling-Giese, Gertrud ; Heuschkel, Christoph ; Schulz-Key, Hartwig ; Soboslay, Peter T

PloS one, 2014, Vol.9(6), pp.e98411 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24887413 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098411

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Control of Onchocerciasis: Ocular Pathology in Onchocerciasis Patients Treated Annually with Ivermectin for 23 Years: A Cohort Study

Banla, Méba ; Tchalim, Solim ; Karabou, Potochoziou ; Gantin, Richard ; Agba, Aide ; Kére-Banla, Abiba ; Helling-Giese, Gertrud ; Heuschkel, Christoph ; Schulz-Key, Hartwig ; Soboslay, Peter

PLoS One, Jun 2014, p.e98411 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098411

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable control of onchocerciasis: ocular pathology in onchocerciasis patients treated annually with ivermectin for 23 years: a cohort study

Méba Banla ; Solim Tchalim ; Potochoziou K Karabou ; Richard G Gantin ; Aide I Agba ; Abiba Kére-Banla ; Gertrud Helling-Giese ; Christoph Heuschkel ; Hartwig Schulz-Key ; Peter T Soboslay

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(6), p.e98411 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098411

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...