skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowd perception in prosopagnosia.(Report)

Leib, Allison Yamanashi ; Puri, Amrita M. ; Fischer, Jason ; Bentin, Shlomo ; Whitney, David ; Robertson, Lynn

Neuropsychologia, June, 2012, Vol.50(7), p.1698(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Crowd perception in prosopagnosia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowd perception in prosopagnosia

Leib, Allison Yamanashi ; Puri, Amrita M. ; Fischer, Jason ; Bentin, Shlomo ; Whitney, David ; Robertson, Lynn

Neuropsychologia, 06/2012, Vol.50(7), pp.1698-1707 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.03.026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowd perception in prosopagnosia

Leib, Allison Yamanashi ; Puri, Amrita M ; Fischer, Jason ; Bentin, Shlomo ; Whitney, David ; Robertson, Lynn

Neuropsychologia, June 2012, Vol.50(7), pp.1698-1707 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.03.026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowd perception in prosopagnosia

Leib, Allison Yamanashi ; Puri, Amrita M ; Fischer, Jason ; Bentin, Shlomo ; Whitney, David ; Robertson, Lynn

Neuropsychologia, June 2012, Vol.50(7), pp.1698-707 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22521873 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.03.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...