skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land and Longhouse: Agrarian Transformation in the Uplands of Sarawak

Cramb, R. A.; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 516 9 ; ISBN: 978 87 7694 010 2

Toàn văn sẵn có

2
Land and Longhouse: Agrarian Transformation in the Uplands of Sarawak
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land and Longhouse: Agrarian Transformation in the Uplands of Sarawak

Cramb, R. A; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776945169 ; ISBN: 9788776940102 ; ISBN: 8776945162 ; ISBN: 8776940101

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...