skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRANSFORMATION OF CARICATURE: A READING OF GILLRAY'S THE LIBERTY OF THE SUBJECT

Haywood, Ian

Eighteenth - Century Studies, Winter 2010, Vol.43(2), pp.223-242 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00132586 ; E-ISSN: 1086315X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transformation of caricature: a reading of Gillray's The Liberty of the Subject.(James Gillray)

Haywood, Ian

Eighteenth-Century Studies, Wntr, 2010, Vol.43(2), p.223-242 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-2586

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of Caricature: A Reading of Gillray's The Liberty of the Subject

Haywood, Ian

Eighteenth-Century Studies, 1 January 2010, Vol.43(2), pp.223-242 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00132586 ; E-ISSN: 1086315X

Toàn văn sẵn có

4
The Transformation of Caricature: A Reading of Gillray's <i>The Liberty of the Subject</i>
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of Caricature: A Reading of Gillray's The Liberty of the Subject

Ian Haywood

Eighteenth-Century Studies, 2009, Vol.43(2), pp.223-242 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1086-315X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ecs.0.0108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...