skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transactions on Aspect-Oriented Software Development III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Aspect-Oriented Software Development III

Rashid, Awais ; Aksit, Mehmet

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1861-3027 ; ISBN: 978-3-540-75161-8 ; E-ISBN: 978-3-540-75162-5 ; DOI: 10.1007/978-3-540-75162-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Aspect-Oriented Software Development III

Rashid, Awais ; Aksit, Mehmet; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISBN: 978-3-540-75161-8

Toàn văn sẵn có

3
Transactions on Aspect-Oriented Software Development III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Aspect-Oriented Software Development III

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Rashid, Awais (Editor) ; Aksit, Mehmet (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9783540751618 ; ISBN: 3540751610 ; E-ISBN: 9783540751625 ; E-ISBN: 3540751629 ; DOI: 10.1007/978-3-540-75162-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...