skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of facial interface design on dynamic emotional recognition.(Report)

Dubois, Michel ; Dupre, Damien ; Adam, Jean - Michel ; Tcherkassof, Anna ; Mandran, Nadine ; Meillon, Brigitte

Journal on Multimodal User Interfaces, March, 2013, Vol.7(1-2), p.111(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of facial interface design on dynamic emotional recognition

Dubois, Michel ; Dupré, Damien ; Adam, Jean-Michel ; Tcherkassof, Anna ; Mandran, Nadine ; Meillon, Brigitte

Journal on Multimodal User Interfaces, 2013, Vol.7(1), pp.111-119 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0103-y

Toàn văn sẵn có

3
The influence of facial interface design on dynamic emotional recognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of facial interface design on dynamic emotional recognition

Dubois, Michel ; Dupré, Damien ; Adam, Jean-Michel ; Tcherkassof, Anna ; Mandran, Nadine ; Meillon, Brigitte

Journal on Multimodal User Interfaces, 3/2013, Vol.7(1-2), pp.111-119 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-012-0103-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Facial Interface Design on Dynamic Emotional Recognition

Dubois, Michel ; Dupré, Damien ; Adam, Jean-Michel ; Tcherkassof, Anna ; Mandran, Nadine ; Meillon, Brigitte

Journal on Multimodal User Interfaces, March 2012, Vol.7(1-2), pp.111-119 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0103-y

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...