skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of health plan characteristics on Medicare+Choice enrollment

Dowd, Bryan E. ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health Services Research, Feb, 2003, Vol.38(1), p.113(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-9124

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of health plan characteristics on Medicare+Choice enrollment

Dowd, Bryan E. ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health Services Research, Feb, 2003, Vol.38(1), p.113(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-9124

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of health plan characteristics on Medicare+Choice enrollment

Dowd, Bryan ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health Services Research, Feb 2003, p.113 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.00108

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Health Plan Characteristics on Medicare+Choice Enrollment

Dowd, Bryan E. ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health Services Research, February 2003, Vol.38(1p1), pp.113-135 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0017-9124 ; E-ISSN: 1475-6773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.00108

Toàn văn sẵn có

5
The Effect of Health Plan Characteristics on Medicare+Choice Enrollment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Health Plan Characteristics on Medicare+Choice Enrollment

Dowd, Bryan E. ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health Services Research, 02/2003, Vol.38(1p1), pp.113-135 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0017-9124 ; E-ISSN: 1475-6773 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-6773.00108

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of health plan characteristics on Medicare+ Choice enrollment

Dowd, Bryan E ; Feldman, Roger ; Coulam, Robert

Health services research, February 2003, Vol.38(1 Pt 1), pp.113-35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0017-9124 ; PMID: 12650384 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...