skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience with commercial music services: An empirical exploration

Lee, Jin Ha ; Price, Rachel

Journal of the Association for Information Science and Technology, April 2016, Vol.67(4), pp.800-811 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 2330-1635 ; E-ISSN: 2330-1643 ; DOI: 10.1002/asi.23433

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience with commercial music services: an empirical exploration

Lee, Jin Ha ; Price, Rachel

Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, Vol.67(4), pp.800-811 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2330-1643

Toàn văn không sẵn có

3
User experience with commercial music services: An empirical exploration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience with commercial music services: An empirical exploration

Lee, Jin Ha ; Price, Rachel

Journal of the Association for Information Science and Technology, 04/2016, Vol.67(4), pp.800-811 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.23433

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience with commercial music services: An empirical exploration

Lee, Jin ; Price, Rachel

Journal of the Association for Information Science and Technology, Apr 2016, Vol.67(4), p.800 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23301635 ; E-ISSN: 23301643

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...