skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa.(Research Letter)(Report)

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, 2016, Vol.112(7-8), p.129(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, January 2016, Vol.112(7-8), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

3
English<br>A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English
A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, 07/26/2016, Vol.Volume 112(Number 7/8) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0038-2353 ; E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa

Lars Guenther ; Peter Weingart

South African Journal of Science, 01 July 2016, Vol.112(7/8), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unique fingerprint? Factors influencing attitudes towards science and technology in South Africa

Guenther, Lars ; Weingart, Peter

South African Journal of Science, Jul/Aug 2016, Vol.112(7/8), pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160093

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...