skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear systems via small-gain approach

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu

Information Sciences, 2005, Vol.170(2), pp.211-234 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2004.02.022

Toàn văn sẵn có

2
Robust adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear systems via small-gain approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear systems via small-gain approach

Yang, Y ; Zhou, C

Information Sciences, 02/25/2005, Vol.170(2-4), pp.211-234 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00200255 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2004.02.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...