skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google effects on memory: cognitive consequences of having information at our fingertips.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Sparrow, Betsy ; Liu, Jenny ; Wegner, Daniel M.

Science, August 5, 2011, Vol.333(6043), p.776(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google effects on memory: cognitive consequences of having information at our fingertips.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Sparrow, Betsy ; Liu, Jenny ; Wegner, Daniel M.

Science, August 5, 2011, Vol.333(6043), p.776(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips

Sparrow, Betsy ; Liu, Jenny ; Wegner, Daniel M.

Science, 5 August 2011, Vol.333(6043), pp.776-778 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips

Sparrow, Betsy ; Liu, Jenny ; Wegner, Daniel M.

Science, 5 August 2011, Vol.333(6043), pp.776-778 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google effects on memory: cognitive consequences of having information at our fingertips

Sparrow, Betsy ; Liu, Jenny ; Wegner, Daniel M

Science (New York, N.Y.), 05 August 2011, Vol.333(6043), pp.776-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21764755 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1207745

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...