skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Current and emerging challenges to the practice of Australian diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging challenges to the practice of Australian diplomacy

Miller, Geoff

Australian Journal of International Affairs, 07/2002, Vol.56(2), pp.197-206 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710220147415

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging challenges to the practice of Australian diplomacy

Miller, Geoff

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2002, Vol.56(2), pp.197-206 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710220147415

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...