skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment

Mittelstädt, Victor ; Miller, Jeff ; Kiesel, Andrea

Memory & cognition, July 2018, Vol.46(5), pp.699-715 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-5946 ; PMID: 29524178 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0802-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment

Mittelstädt, Victor ; Miller, Jeff ; Kiesel, Andrea

Memory & Cognition, 2018, Vol.46(5), pp.699-715 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0802-z

Toàn văn sẵn có

3
Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment

Mittelstädt, Victor ; Miller, Jeff ; Kiesel, Andrea

Memory & Cognition, 7/2018, Vol.46(5), pp.699-715 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3758/s13421-018-0802-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading off switch costs and stimulus availability benefits: An investigation of voluntary task-switching behavior in a predictable dynamic multitasking environment

Mittelstädt, Victor ; Miller, Jeff ; Kiesel, Andrea

Memory & Cognition, Jul 2018, Vol.46(5), pp.699-715 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0090502X ; E-ISSN: 15325946 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0802-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...