skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy/astrophysics scientists

Hemant Kumar Sahu ; Surya Nath Singh

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2013, Vol.65(2), p.109-142 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy astrophysics scientists

Sahu, Hemant Kumar ; Nath Singh, Surya

Aslib Proceedings, 01 February 2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

3
Information seeking behaviour of astronomy/astrophysics scientists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy/astrophysics scientists

Sahu, Hemant Kumar ; Nath Singh, Surya

Aslib Proceedings, 02/2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0001-253X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy/astrophysics scientists

Sahu, Hemant ; Singh, Surya

Aslib Proceedings, 2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0001253X ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...