skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional approach to the study of human-information interaction: A case study of collaborative information retrieval

Pejtersen, Annelise ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sep 2004, pp.939-953 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.20041

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional approach to the study of human-information interaction: a case study of collaborative information retrieval

Fidel, Raya ; Annelise Mark Pejtersen ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sept, 2004, Vol.55(11), p.939(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional approach to the study of human-information interaction: a case study of collaborative information retrieval

Fidel, Raya ; Annelise Mark Pejtersen ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sept, 2004, Vol.55(11), p.939(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional approach to the study of human‐information interaction: A case study of collaborative information retrieval

Fidel, Raya ; Mark Pejtersen, Annelise ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, September 2004, Vol.55(11), pp.939-953 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.20041

Toàn văn không sẵn có

5
A multidimensional approach to the study of human-information interaction: A case study of collaborative information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multidimensional approach to the study of human-information interaction: A case study of collaborative information retrieval

Fidel, Raya ; Mark Pejtersen, Annelise ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 09/2004, Vol.55(11), pp.939-953 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.20041

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...