skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should employers rely on local validation studies or Validity Generalization (VG) to support the use of employment tests in Title VII situations?

Biddle, Daniel A.

Public Personnel Management, Winter, 2010, Vol.39(4), p.307(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should employers rely on local validation studies or Validity Generalization (VG) to support the use of employment tests in Title VII situations?

Biddle, Daniel A.

Public Personnel Management, Winter, 2010, Vol.39(4), p.307(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Employers Rely on Local Validation Studies or Validity Generalization (VG) to Support the Use of Employment Tests in Title VII Situations?

Biddle, Daniel

Public Personnel Management, Winter 2010, Vol.39(4), pp.307-326 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should employers rely on local validation studies or validity generalization (VG) to support the use of employment tests in title VII situations?

Biddle, Daniel A

Public personnel management, 2010, Vol.39(4), pp. 307-326 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Employers Rely on Local Validation Studies or Validity Generalization (VG) to Support the Use of Employment Tests in Title VII Situations?

Biddle, Daniel A

Public Personnel Management, December 2010, Vol.39(4), pp.307-326 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/009102601003900402

Toàn văn không sẵn có

6
Should Employers Rely on Local Validation Studies or Validity Generalization (VG) to Support the Use of Employment Tests in Title VII Situations?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Employers Rely on Local Validation Studies or Validity Generalization (VG) to Support the Use of Employment Tests in Title VII Situations?

Biddle, Daniel A.

Public Personnel Management, 12/2010, Vol.39(4), pp.307-326 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009102601003900402

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...