skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho, A ; Romano, M.M.D ; Almeida-Filho, O.C ; Furuta, M.S ; Viviani, L.F ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 April 2006, Vol.39(4), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000400008

Toàn văn sẵn có

2
Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho, A. ; Romano, M.M.D. ; Almeida-Filho, O.C. ; Furuta, M.S. ; Viviani, L.F. ; Schmidt, A. ; Marin-Neto, J.A. ; Maciel, B.C.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 04/2006, Vol.39(4), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0100-879X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2006000400008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho A ; Romano M.M.D ; Almeida-Filho O.C ; Furuta M.S ; Viviani L.F ; Schmidt A ; Marin-Neto J.A ; Maciel B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2006, Vol.39(4), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho, A ; Romano, M M D ; Almeida-Filho, O C ; Furuta, M S ; Viviani, L F ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, April 2006, Vol.39(4), pp.483-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0100-879X ; PMID: 16612471 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...