skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptional regulation of the transforming growth factor-beta -inducible mouse germ line Ig alpha constant region gene by functional cooperation of Smad, CREB, and AML family members

Zhang, Y ; Derynck, R

The Journal of biological chemistry, 02 June 2000, Vol.275(22), pp.16979-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 10748032 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Transcriptional Regulation of the Transforming Growth Factor-β-inducible Mouse Germ Line Ig α Constant Region Gene by Functional Cooperation of Smad, CREB, and AML Family Members
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptional Regulation of the Transforming Growth Factor-β-inducible Mouse Germ Line Ig α Constant Region Gene by Functional Cooperation of Smad, CREB, and AML Family Members

Zhang, Ying ; Derynck, Rik

Journal of Biological Chemistry, 06/02/2000, Vol.275(22), pp.16979-16985 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M001526200

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...