skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, August 30, 2014, Vol.85(2), p.720(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 August 2014, Vol.85(2), pp.720-726 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine pollution bulletin, 30 August 2014, Vol.85(2), pp.720-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 24418749 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

4
Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, 08/2014, Vol.85(2), pp.720-726 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0025326X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...