skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, K ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Yamamoto, T ; Tashiro, M ; Sato, W ; Takahashi, A ; Ozawa, T

Journal of the neurological sciences, November 1990, Vol.99(2-3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-510X ; PMID: 1964959 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, Ko ; Ohno, Kinji ; Tanaka, Masashi ; Ibi, Tohru ; Yamamoto, Tomoko ; Tashiro, Michinari ; Sato, Wataru ; Takahashi, Akira ; Ozawa, Takayuki

Journal of the Neurological Sciences, 11/1990, Vol.99(2-3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0022510X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-510X(90)90163-H

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, Ko ; Ohno, Kinji ; Tanaka, Masashi ; Ibi, Tohru ; Yamamoto, Tomoko ; Tashiro, Michinari ; Sato, Wataru ; Takahashi, Akira ; Ozawa, Takayuki

Journal of the Neurological Sciences, 1990, Vol.99(2), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/0022-510X(90)90163-H

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...