skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abascal, Julio (Editor) ; Barbosa, Simone (Editor) ; Fetter, Mirko (Editor) ; Gross, Tom (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9783319226972 ; ISBN: 3319226975 ; E-ISBN: 9783319226989 ; E-ISBN: 3319226983 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9

Toàn văn sẵn có

2
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III

Abascal, Julio ; Barbosa, Simone ; Fetter, Mirko ; Gross, Tom ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISBN: 9783319226972 ; ISBN: 3319226975 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...