skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand Gun-Mette B ; Slinning Kari ; Eberhard-Gran Malin ; Røysamb Espen ; Tambs Kristian

BMC Public Health, 01 January 2012, Vol.12(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health, 2012, Vol.12, p.66 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette Brandsnes ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin M C ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health 2012, 12 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples.

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian; Norwegian Institute of Public Health, Division of Mental Health, PO Box 4404, Nydalen, N-0403 Oslo, Norway. Gun-Mette.Brandsnes.Rosand@Fhi.No

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/66 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; ISSN: 22264243 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health, 2012, Vol.12, p.66-66 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-66 ; PMCID: 3295683 ; PMID: 22264243

Toàn văn sẵn có

6
The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health, 2012, Vol.12(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC public health, 22 January 2012, Vol.12, pp.66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 22264243 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health. 2012 Jan 22;12(1):66 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...