skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modeling Legionnairesʼ Disease Outbreaks: Estimating the Timing of an Aerosolized Release Using Symptom-onset Dates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Legionnairesʼ Disease Outbreaks: Estimating the Timing of an Aerosolized Release Using Symptom-onset Dates

Egan, Joseph R. ; Hall, Ian M. ; Lemon, David J. ; Leach, Steve

Epidemiology, 2011, Vol.22(2), pp.188-198 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 1044-3983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Legionnaires' disease outbreaks: estimating the timing of an aerosolized release using symptom-onset dates

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Lemon, David J ; Leach, Steve

Epidemiology (Cambridge, Mass.), March 2011, Vol.22(2), pp.188-98 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1531-5487 ; PMID: 21242803 Version:1 ; DOI: 10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Legionnairesʼ Disease Outbreaks: Estimating the Timing of an Aerosolized Release Using Symptom-onset Dates

Egan, R., Joseph ; Hall, M., Ian ; Lemon, J., David ; Leach, J., Steve

Epidemiology, 2011, Vol.22(2), pp.188-198 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 1044-3983 ; DOI: 10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...