skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Role of Business Intelligence and Social Media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Role of Business Intelligence and Social Media

Iyer, Lakshmi S. ; Power, Daniel J.

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1934-3221 ; ISBN: 978-3-319-11574-0 ; E-ISBN: 978-3-319-11575-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11575-7

Toàn văn sẵn có

2
Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Role of Business Intelligence and Social Media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Role of Business Intelligence and Social Media

Sharda, Ramesh (Editor) ; Voß, Stefan (Editor) ; Iyer, Lakshmi S (Editor) ; Power, Daniel J (Editor)

Annals of Information Systems

SpringerLink Books

ISBN: 9783319115740 ; ISBN: 331911574X ; E-ISBN: 9783319115757 ; E-ISBN: 3319115758 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11575-7

Toàn văn sẵn có

3
Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Annals of Information Systems 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reshaping Society through Analytics, Collaboration, and Decision Support: Annals of Information Systems 18

Association for Information Systems ; Iyer, Lakshmi S. ; Power, Daniel J. ; International Conference on Information Systems

Dawsonera

ISBN10: 331911574X ; ISBN13: 9783319115740 ; E-ISBN10: 3319115758 ; E-ISBN13: 9783319115757

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...