skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious landscape of Vilnius: a phenomenological glance

Nikiforova, Basia

Limes: Borderland Studies, 01 June 2011, Vol.4(1), p.101-109 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 2029-7475 ; E-ISSN: 2029-7483 ; DOI: 10.3846/20290187.2011.577183

Toàn văn không sẵn có

2
RELIGIOUS LANDSCAPE OF VILNIUS: A PHENOMENOLOGICAL GLANCE / VILNIAUS RELIGINIS PEIZAŽAS: FENOMENOLOGINIS ŽVILGSNIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELIGIOUS LANDSCAPE OF VILNIUS: A PHENOMENOLOGICAL GLANCE / VILNIAUS RELIGINIS PEIZAŽAS: FENOMENOLOGINIS ŽVILGSNIS

Nikiforova, Basia

CREATIVITY STUDIES, 06/28/2011, Vol.4(1), pp.101-109 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2345-0479 ; E-ISSN: 2345-0487 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3846/20290187.2011.577183

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...