skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same Items, Different Order: Effects of Temporal Variability on Infant Categorization

Mather, Emily ; Plunkett, Kim

Cognition, June 2011, Vol.119(3), p.438 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.02.008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same items, different order: Effects of temporal variability on infant categorization

Mather, Emily ; Plunkett, Kim

Cognition, June, 2011, Vol.119(3), p.438(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-0277

Truy cập trực tuyến

3
Same items, different order: Effects of temporal variability on infant categorization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same items, different order: Effects of temporal variability on infant categorization

Mather, Emily ; Plunkett, Kim

Cognition, 06/2011, Vol.119(3), pp.438-447 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2011.02.008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same items, different order: Effects of temporal variability on infant categorization

Mather, Emily ; Plunkett, Kim

Cognition, June 2011, Vol.119(3), pp.438-447 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.02.008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same items, different order: effects of temporal variability on infant categorization

Mather, Emily ; Plunkett, Kim

Cognition, June 2011, Vol.119(3), pp.438-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 21382616 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.02.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...