skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Minority Golf Participation Through PGA Education Initiatives

Fjelstul, Jill ; Jackson, Leonard A ; Tesone, Dana V

SAGE Open, 07 July 2011, Vol.1(2) [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244011416009

Toàn văn sẵn có

2
Increasing Minority Golf Participation Through PGA Education Initiatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Minority Golf Participation Through PGA Education Initiatives

Fjelstul, Jill ; Jackson, Leonard A. ; Tesone, Dana V.

SAGE Open, 09/16/2011, Vol.1(2), p.215824401141600 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 2158-2440 ; E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2158244011416009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Minority Golf Participation Through PGA Education Initiatives

Jill Fjelstul ; Leonard A. Jackson ; Dana V. Tesone

SAGE Open, 01 July 2011, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244011416009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...