skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement

Brainard, Julii ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte ; Hunter, Paul

Research Involvement and Engagement, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20567529 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement.(Report)

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C. ; Hunter, Paul R.

Research Involvement and Engagement, Nov 6, 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2056-7529 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement.(Report)

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C. ; Hunter, Paul R.

Research Involvement and Engagement, Nov 6, 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2056-7529 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C ; Hunter, Paul R

Research Involvement and Engagement, 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2056-7529 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z ; PMCID: 5674224 ; PMID: 29142759

Toàn văn sẵn có

5
Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C. ; Hunter, Paul R.

Research Involvement and Engagement, 12/2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2056-7529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining with patient and public involvement

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C ; Hunter, Paul R

Research involvement and engagement, 2017, Vol.3, pp.23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2056-7529 ; PMID: 29142759 Version:1 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining Swarm with patient and public involvement

Julii Suzanne Brainard ; Enana Al Assaf ; Judith Omasete ; Steve Leach ; Charlotte C. Hammer ; Paul R. Hunter

Research Involvement and Engagement, 01 November 2017, Vol.3(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2056-7529 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...