skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal--bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase.(Report)

Subashchandrabose, Suresh R. ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Venkidusamy, Krishnaveni ; Palanisami, Thavamani ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

The Science of the Total Environment, April 1, 2019, Vol.659, p.724 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.453

Toàn văn sẵn có

2
Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal–bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal–bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase

Subashchandrabose, Suresh R. ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Venkidusamy, Krishnaveni ; Palanisami, Thavamani ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Science of The Total Environment, 04/2019, Vol.659, C, pp.724-731 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.453

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal–bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase

Subashchandrabose, Suresh R ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Venkidusamy, Krishnaveni ; Palanisami, Thavamani ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Science of the Total Environment, 01 April 2019, Vol.659, pp.724-731 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.453

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of soil long-term contaminated with PAHs by algal-bacterial synergy of Chlorella sp. MM3 and Rhodococcus wratislaviensis strain 9 in slurry phase

Subashchandrabose, Suresh R ; Venkateswarlu, Kadiyala ; Venkidusamy, Krishnaveni ; Palanisami, Thavamani ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

The Science of the total environment, 01 April 2019, Vol.659, pp.724-731 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 31096402 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.453

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...