skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vector meson production in ?? p interactions at 360 GeV/c
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector meson production in ?? p interactions at 360 GeV/c

Aguilar-Benitez, M. ; Bailly, J. L. ; Batalov, A. A. ; Castelli, E. ; Checchia, P. ; Chliapnikov, P. V. ; Colino, N. ; Contri, R. ; Deangelis, A. ; Deroeck, A. ; Deseriis, N. ; Duboc, J. ; Endler, A. M. ; Ermolov, P. F. ; Falciano, S. ; Fisjak, Y. V. ; Fontanelli, F. ; Ganguli, S. ; Gasparini, U. ; Gentile, S. ; Golubkov, Y. A. ; Gurtu, A. ; Hernandez, J. J. ; Holmgren, S. O. ; Hrubec, J. ; Iori, M. ; Johannson, K. E. ; Josa, M. I. ; Kistenev, E. P. ; Mazzucato, M. ; Michalon, A. ; Michalon-Mentzer, A. ; Montanet, L. ; Monge, R. ; Nguyen, H. K. ; Nowak, H. ; Oliveira, L. C. ; Perevoztchikov, V. M. ; Pilette, P. ; Poropat, P. ; Poppleton, A. ; Rohringer, H. ; Salicio, J. M. ; Saran, S. ; Sessa, M. ; Shabalina, E. K. ; Simonetto, F. ; Sotnikova, N. A. ; Squarcia, S. ; Stopchenko, V. A. ; Trevisan, U. ; Troncon, C. ; Verbeure, F. ; Yarba, J. V. ; Zumerle, G.

Zeitschrift f�r Physik C Particles and Fields, 12/1989, Vol.44(4), pp.531-539 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0170-9739 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01549075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector meson production in π − p interactions at 360 GeV/c

Aguilar-Benitez, M. ; Bailly, J. ; Batalov, A. ; Castelli, E. ; Checchia, P. ; Chliapnikov, P. ; Colino, N. ; Contri, R. ; DeAngelis, A. ; DeRoeck, A. ; DeSeriis, N. ; Duboc, J. ; Endler, A. ; Ermolov, P. ; Falciano, S. ; Fisjak, Y. ; Fontanelli, F. ; Ganguli, S. ; Gasparini, U. ; Gentile, S. ; Golubkov, Y. ; Gurtu, A. ; Hernandez, J. ; Holmgren, S. ; Hrubec, J. ; Iori, M. ; Johannson, K. ; Josa, M. ; Kistenev, E. ; Mazzucato, M. ; Michalon, A. ; Michalon-Mentzer, A. ; Montanet, L. ; Monge, R. ; Nguyen, H. ; Nowak, H. ; Oliveira, L. ; Perevoztchikov, V. ; Pilette, P. ; Poropat, P. ; Poppleton, A. ; Rohringer, H. ; Salicio, J. ; Saran, S. ; Sessa, M. ; Shabalina, E. ; Simonetto, F. ; Sotnikova, N. ; Squarcia, S. ; Stopchenko, V. ; Trevisan, U. ; Troncon, C. ; Verbeure, F. ; Yarba, J. ; Zumerle, G.

Zeitschrift für Physik C Particles and Fields, 1989, Vol.44(4), pp.531-539 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0170-9739 ; E-ISSN: 1431-5858 ; DOI: 10.1007/BF01549075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...