skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao

PLoS One, Jun 2012, p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective (Understanding Crowd-Powered Search Groups)

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao; Sánchez, Angel (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective.(Research Article)

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao

PLoS ONE, June 27, 2012, Vol.7(6), p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective.(Research Article)

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei - Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao

PLoS ONE, June 27, 2012, Vol.7(6), p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao; Sánchez, Angel (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749 ; PMCID: 3384627 ; PMID: 22761888

Toàn văn sẵn có

6
Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Crowd-Powered Search Groups: A Social Network Perspective

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao; Sánchez, Angel

PLoS ONE, 6/27/2012, Vol.7(6), p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding crowd-powered search groups: a social network perspective

Zhang, Qingpeng ; Wang, Fei-Yue ; Zeng, Daniel ; Wang, Tao

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e39749 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22761888 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding crowd-powered search groups: a social network perspective

Qingpeng Zhang ; Fei-Yue Wang ; Daniel Zeng ; Tao Wang

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(6), p.e39749 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039749

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...