skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Movements and Deliberative Democratic Theory

Medearis, John

British Journal of Political Science, 2005, Vol.35(1), pp.53-75 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: 10.1017/S0007123405000037

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and deliberative democratic theory

Medearis, John

British Journal of Political Science, Jan, 2005, Vol.35(1), p.53(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Movements and Deliberative Democratic Theory

Medearis, John

British Journal of Political Science, Jan 2005, pp.53-75 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00071234 ; E-ISSN: 14692112 ; DOI: 10.1017/S0007123405000037

Toàn văn sẵn có

4
Social Movements and Deliberative Democratic Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Movements and Deliberative Democratic Theory

Medearis, John

British Journal of Political Science, 01/2005, Vol.35(1), pp.53-75 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007123405000037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...