skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia

Nedelsky, Nadya

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025298

Toàn văn không sẵn có

2
Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia

Nedelsky, Nadya

Ethnic and Racial Studies, 01/2003, Vol.26(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870022000025298

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...