skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia

Öberg, Perola ; Svensson, Torsten ; Christiansen, Peter Munk ; Nørgaard, Asbjørn Sonne ; Rommetvedt, Hilmar ; Thesen, Gunnar

Government and Opposition, 1 July 2011, Vol.46(3), pp.365-391 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia.(Report)

Oberg, Perola ; Svensson, Torsten ; Christiansen, Peter Munk ; Norgaard, Asbjorn Sonne ; Rommetvedt, Hilmar ; Thesen, Gunnar

Government and Opposition, July, 2011, Vol.46(3), p.365(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-257X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia

Öberg, Perola ; Svensson, Torsten ; Christiansen, Peter Munk ; Nørgaard, Asbjørn Sonne ; Rommetvedt, Hilmar ; Thesen, Gunnar

Government and Opposition, Jul 2011, Vol.46(3), pp.365-391 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053 ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2011.01343.x

Toàn văn không sẵn có

4
Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia

Öberg, Perola ; Svensson, Torsten ; Christiansen, Peter Munk ; Nørgaard, Asbjørn Sonne ; Rommetvedt, Hilmar ; Thesen, Gunnar

Government and Opposition, 2011, Vol.46(3), pp.365-391 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0017-257X ; E-ISSN: 1477-7053 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-7053.2011.01343.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...