skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses.(Report)

Mdaki, Kennedy S. ; Larsen, Tricia D. ; Weaver, Lucinda J. ; Baack, Michelle L.

PLoS ONE, Feb 12, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses.(Report)

Mdaki, Kennedy S. ; Larsen, Tricia D. ; Weaver, Lucinda J. ; Baack, Michelle L.

PLoS ONE, Feb 12, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses

Mdaki, Kennedy S ; Larsen, Tricia D ; Weaver, Lucinda J ; Baack, Michelle L

PloS one, 2016, Vol.11(2), pp.e0149002 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26872351 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses

Kennedy S Mdaki ; Tricia D Larsen ; Lucinda J Weaver ; Michelle L Baack

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(2), p.e0149002 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses

Mdaki, Kennedy S ; Larsen, Tricia D ; Weaver, Lucinda J ; Baack, Michelle L; Akar, Fadi G (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002 ; PMCID: 4752341 ; PMID: 26872351

Toàn văn sẵn có

6
Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses

Mdaki, Kennedy S. ; Larsen, Tricia D. ; Weaver, Lucinda J. ; Baack, Michelle L.; Akar, Fadi G

PLOS ONE, 2/12/2016, Vol.11(2), p.e0149002 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age Related Bioenergetics Profiles in Isolated Rat Cardiomyocytes Using Extracellular Flux Analyses

Larsen, Tricia ; Weaver, Lucinda ; Baack, Michelle

PLoS One, Feb 2016, Vol.11(2), p.e0149002 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...