skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice

Abulizi, Abuduaini ; Shao, Yingmei ; Aji, Tuerganaili ; Li, Zhide ; Zhang, Chuanshan ; Aini, Abudusalamu ; Wang, Hui ; Tuxun, Tuerhongjiang ; Li, Liang ; Zhang, Ning ; Lin, Renyong ; Wen, Hao

BMC Infectious Diseases, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1 ; PMCID: 6734356 ; PMID: 31500589

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice

Abulizi, Abuduaini ; Shao, Yingmei ; Aji, Tuerganaili ; Li, Zhide ; Zhang, Chuanshan ; Wang, Hui ; Tuxun, Tuerhongjiang ; Li, Liang ; Zhang, Ning ; Lin, Renyong ; Wen, Hao

BMC Infectious Diseases, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice.(Report)

Abulizi, Abuduaini ; Shao, Yingmei ; Aji, Tuerganaili ; Li, Zhide ; Zhang, Chuanshan ; Aini, Abudusalamu ; Wang, Hui ; Tuxun, Tuerhongjiang ; Li, Liang ; Zhang, Ning ; Lin, Renyong ; Wen, Hao

BMC Infectious Diseases, Sept 9, 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice.(Report)

Abulizi, Abuduaini ; Shao, Yingmei ; Aji, Tuerganaili ; Li, Zhide ; Zhang, Chuanshan ; Aini, Abudusalamu ; Wang, Hui ; Tuxun, Tuerhongjiang ; Li, Liang ; Zhang, Ning ; Lin, Renyong ; Wen, Hao

BMC Infectious Diseases, Sept 9, 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice

Abuduaini Abulizi ; Yingmei Shao ; Tuerganaili Aji ; Zhide Li ; Chuanshan Zhang ; Abudusalamu Aini ; Hui Wang ; Tuerhongjiang Tuxun ; Liang Li ; Ning Zhang ; Renyong Lin ; Hao Wen

BMC Infectious Diseases, 01 September 2019, Vol.19(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...