skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry

Kimes, Sheryl E

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(2), pp. 189-194 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry.(Futures)(Report)

Kimes, Sheryl E.

Journal of Revenue & Pricing Management, March, 2011, Vol.10(2), p.189(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry

Sheryl E Kimes

Journal of Revenue and Pricing Management, 2011, Vol.10(2), p.189 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1476-6930 ; E-ISSN: 1477-657X ; DOI: 10.1057/rpm.2011.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry

Kimes, Sheryl E

Journal of Revenue and Pricing Management, March 2011, Vol.10(2), pp.189-194 [Tạp chí có phản biện]

Palgrave Macmillan (IngentaConnect)

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

5
The future of distribution management in the restaurant industry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry

Kimes, Sheryl E

Journal of Revenue and Pricing Management, 3/2011, Vol.10(2), pp.189-194 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1476-6930 ; E-ISSN: 1477-657X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/rpm.2011.1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of distribution management in the restaurant industry

Kimes, Sheryl

Journal of Revenue and Pricing Management, Mar 2011, pp.189-194 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14766930 ; E-ISSN: 1477657X ; DOI: 10.1057/rpm.2011.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...