skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?
Gunshot wounds: should projectiles and fragments always be removed?

Kollig, E ; Hentsch, S ; Willms, A ; Bieler, D ; Franke, A

Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen Medizen, July 2014, Vol.85(7), pp.607-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1433-0385 ; PMID: 24449080 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00104-013-2643-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?
Gunshot wounds: should projectiles and fragments always be removed?

Kollig, E. ; Hentsch, S. ; Willms, A. ; Bieler, D. ; Franke, A.

Der Chirurg, 2014, Vol.85(7), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0009-4722 ; E-ISSN: 1433-0385 ; DOI: 10.1007/s00104-013-2643-4

Toàn văn sẵn có

3
Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?

Kollig, E. ; Hentsch, S. ; Willms, A. ; Bieler, D. ; Franke, A.

Der Chirurg, 7/2014, Vol.85(7), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0009-4722 ; E-ISSN: 1433-0385 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00104-013-2643-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...