skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto ; Huang, Yi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6586-6596 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

2
Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 10/2014, Vol.49(19), pp.6586-6596 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINEGRAINED MATERIALS)

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Oct 1, 2014, Vol.49(19), p.6586(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...