skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of the seagrass Zostera marina reveals angiosperm adaptation to the sea

Olsen, Jeanine L ; Rouzé, Pierre ; Verhelst, Bram ; Lin, Yao-Cheng Y.-C ; Bayer, Till ; Collén, Jonas ; Dattolo, Emanuela ; De Paoli, Emanuele ; Dittami, Simon ; Maumus, Florian ; Michel, Gurvan ; Kersting, Anna ; Lauritano, Chiara ; Lohaus, Rolf ; Töpel, Mats ; Tonon, Thierry ; Vanneste, Kevin ; Amirebrahimi, Mojgan ; Brakel, Janina ; Boström, Christoffer ; Chovatia, Mansi ; Grimwood, Jane ; Jenkins, Jerry W ; Jueterbock, Alexander ; Mraz, Amy ; Stam, Wytze T ; Tice, Hope ; Bornberg-Bauer, Erich ; Green, Pamela J ; Pearson, Gareth A ; Procaccini, Gabriele ; Duarte, Carlos M ; Schmutz, Jeremy J ; B.H. Reusch, Thorsten ; Van De Peer, Yves

Nature, 2016, Issue 530, p.331–335 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature16548

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of the seagrass Zostera marina reveals angiosperm adaptation to the sea

Olsen, Jeanine L ; Rouzé, Pierre ; Verhelst, Bram ; Lin, Yao - Cheng ; Bayer, Till ; Collen, Jonas ; Dattolo, Emanuela ; De Paoli, Emanuele ; Dittami, Simon ; Maumus, Florian ; Michel, Gurvan ; Kersting, Anna ; Lauritano, Chiara ; Lohaus, Rolf ; Töpel, Mats ; Tonon, Thierry ; Vanneste, Kevin ; Amirebrahimi, Mojgan ; Brakel, Janina ; Boström, Christoffer ; Chovatia, Mansi ; Grimwood, Jane ; Jenkins, Jerry W ; Jueterbock, Alexander ; Mraz, Amy ; Stam, Wytze T ; Tice, Hope ; Bornberg - Bauer, Erich ; Green, Pamela J ; Pearson, Gareth A ; Procaccini, Gabriele ; Duarte, Carlos M ; Schmutz, Jeremy ; Reusch, Thorsten Bh ; Van De Peer, Yves

NATURE, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.10.8/nature16548

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of the seagrass Zostera marina reveals angiosperm adaptation to the sea

Olsen, Jeanine L ; Rouzé, Pierre ; Verhelst, Bram ; Lin, Yao-Cheng Y.-C ; Bayer, Till ; Collen, Jonas ; Dattolo, Emanuela ; De Paoli, Emanuele ; Dittami, Simon ; Maumus, Florian ; Michel, Gurvan ; Kersting, Anna ; Lauritano, Chiara ; Lohaus, Rolf ; Töpel, Mats ; Tonon, Thierry ; Vanneste, Kevin ; Amirebrahimi, Mojgan ; Brakel, Janina ; Boström, Christoffer ; Chovatia, Mansi ; Grimwood, Jane ; Jenkins, Jerry W ; Jueterbock, Alexander ; Mraz, Amy ; Stam, Wytze T ; Tice, Hope ; Bornberg-Bauer, Erich ; Green, Pamela J ; Pearson, Gareth A ; Procaccini, Gabriele ; Duarte, Carlos M ; Schmutz, Jeremy J ; B.H. Reusch, Thorsten ; Van De Peer, Yves

Nature, 2016, Vol.530(7590), pp.331-335 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature16548

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...