skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns

Matulevičius, Raimundas ; Ahmed, Naved

it – Information Technology, 2013, Vol.55(6), pp.225-230 [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter GmbH

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: 10.1515/itit.2013.2002

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns

Matulevičius, Raimundas ; Ahmed, Naved

it – Information Technology, 2013, Vol.55(6), pp.225-230 [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter GmbH

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: 10.1524/itit.2013.2002

Toàn văn không sẵn có

3
Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns

Matulevičius, Raimundas ; Ahmed, Naved

it – Information Technology, 01/1/2013, Vol.55(6) [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter (via CrossRef)

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/itit.2013.2002

Toàn văn không sẵn có

4
Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting Security Requirements from the Business Processes Using Security Risk-Oriented Patterns

Matulevičius, Raimundas ; Ahmed, Naved

it – Information Technology, 01/1/2013, Vol.55(6) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1611-2776 ; E-ISSN: 2196-7032 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/itit.2013.2002

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...