skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Correspondence Noise and Spatial Scaling on the Upper Limit for Spatial Displacement in Fully-Coherent Random-Dot Kinematogram Stimuli

Tripathy, Srimant ; Shafiullah, Syed ; Cox, Michael

PLoS One, Oct 2012, Vol.7(10), p.e42995 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042995

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Correspondence Noise and Spatial Scaling on the Upper Limit for Spatial Displacement in Fully-Coherent Random-Dot Kinematogram Stimuli (Correspondence Noise and Dmax)

Tripathy, Srimant P ; Shafiullah, Syed N ; Cox, Michael J; Howe, Piers Douglas (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e42995 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042995

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of correspondence noise and spatial scaling on the upper limit for spatial displacement in fully-coherent random-dot kinematogram stimuli

Tripathy, Srimant P ; Shafiullah, Syed N ; Cox, Michael J

PloS one, 2012, Vol.7(10), pp.e42995 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23056172 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042995

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Correspondence Noise and Spatial Scaling on the Upper Limit for Spatial Displacement in Fully-Coherent Random-Dot Kinematogram Stimuli

Tripathy, Srimant P ; Shafiullah, Syed N ; Cox, Michael J; Howe, Piers Douglas (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042995 ; PMCID: 3467235 ; PMID: 23056172

Toàn văn sẵn có

5
Influence of Correspondence Noise and Spatial Scaling on the Upper Limit for Spatial Displacement in Fully-Coherent Random-Dot Kinematogram Stimuli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Correspondence Noise and Spatial Scaling on the Upper Limit for Spatial Displacement in Fully-Coherent Random-Dot Kinematogram Stimuli

Tripathy, Srimant P. ; Shafiullah, Syed N. ; Cox, Michael J.; Howe, Piers Douglas

PLoS ONE, 10/9/2012, Vol.7(10), p.e42995 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0042995

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of correspondence noise and spatial scaling on the upper limit for spatial displacement in fully-coherent random-dot kinematogram stimuli

Srimant P Tripathy ; Syed N Shafiullah ; Michael J Cox

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(10), p.e42995 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042995

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...